СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЇ В КОМСОМОЛЬСЬКУ

19.09.2013, 14:19

 На реалізацію завдання Президента України В.Ф.Януковича щодо забезпечення якісних умов життя населення незалежно від місця проживання діяльність підприємств м.Комсомольська спрямована на раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, на впровадження екологічно безпечних, енергетично ефективних та ресурсозберігаючих технологій, на збереження довкілля.

Комунальне підприємство “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Комсомольської міської ради” КП ВУВКГ спрямовує діяльність на збереження навколишнього природного середовища. Тому з метою забезпечення надійності та безперебійності подачі стічних вод від КНС №8 до КНС №1-Б прокладена друга нитка напірного колектору Д-300мм(поліетилен). Зважаючи на аварійний стан перекриття грабельного відділення головної насосної станції КНС №1-Б розпочато виконання робіт по реконструкції КНС в районі існуючої КНС №1-Б, здійснюється будівництво нової КНС стаканного типу з встановленням імпортного енергозберігаючого насосного обладнання та заміною трубопроводів. Для попередження забруднення грунту, ґрунтових вод та довкілля  на даний час виконуються роботи по каналізуванню мікрорайонів індивідуальної забудови (ІІІ та ІV черга) мікроройону Піддубне.

Комунальне підприємство «СпецЕко» визначено виконавцем комунальних послуг по вивезенню побутових відходів і утриманню міського полігону побутових відходів. Сьогодні автопарк підприємства складається із сучасних спеціальних автомобілів-сміттєвозів, населення міста забезпечено контейнерами європейського стандарту. Планується поетапне введення роздільної системи збирання твердих відходів, будівництво сучасного полігону побутових відходів із сортувально-розподільною лінією. Названі заходи спрямовані на зменшення негативного впливу ПВ на навколишнє середовище та подальшого використання ПВ як вторинної сировини.

 Науково-виробниче підприємство «Фероліт» основні цілі екологічної політики вбачає у максимальному зниженні виробничих та екологічних ризиків у всіх сферах діяльності, зменшенні й попередженні небезпечного впливу виробництва на навколишнє середовище, створенні безпечних умов праці і збереженні найбільш сприятливого стану довкілля для наших нащадків. Незважаючи на економічну кризу та високий рівень конкуренції металургійне підприємство працює стабільно й успішно по випуску молольних тіл для гірничо-збагачувальних комбінатів. У 2011 році на НВП «Фероліт» впроваджено й сертифіковано інтегровану систему управління підприємством згідно з міжнародними вимогами з якості за ДСТУ ISO 9001:2006, з гігієни та безпеки праці за ДСТУ OHSAS 18001:2010 та систему екологічного керування за ДСТУ ISO 14001:2006. У 2012 році розроблено і впроваджено систему управління відходами, виконано заходи щодо удосконалення процесу виробництва молольних тіл, що призвело до зменшення технологічних відходів. Впроваджуються нова сучасна формувальна лінія компанії DISA (Данія), що забезпечить випуск молольних тіл малого діаметру. Підприємство енергоємне, тому впроваджується енергоаудит використання природного газу, який дозволить проаналізувати фактичне споживання палива в порівнянні з нормами на окремі технологічні процеси та обладнання. З метою зменшення аварійних ситуацій, а як наслідок, попередження технологічних викидів у атмосферне повітря, індукційні печі оснащені електронною системою контролю. Пріоритетними залишаються завдання щодо очищення викидів забруднюючих речовин від печей та іншого технологічного обладнання.

 Містоформуюче підприємство ВАТ «Полтаський ГЗК»  велику увагу приділяє вирішенню екологічних проблем. Для охорони водного басейну на комбінаті збудовані та функціонують біо-інженерні споруди для доочистки освітлених дебалансних вод хвостосховища, каскад біоплато з фільтруючою дамбою для очистки зливових та талих вод. Задіяні в експлуатацію мийки бульдозерів та мийка  великовагових автомобілів гірничо-транспортного цеху, мийка вантажного транспорту, автобусів і спеціалізованої техніки, а також мийка легкового транспорту цеху безрейкового транспорту. Кар`єрні води відкачуються в чашу хвостосховища з наступним використанням в технологічному процесі, що дозволяє максимально скоротити споживання річкової води для технологічних потреб. Важливим заходом в 2012 році стала заміна електрофільтра ЕКЕ-1 млинового тракту №4 на рукавний фільтр РФ-1400 з імпульсною регенерацією рукавів стислим повітрям на дільниці шихтопідготовки цеху виробництва окатків. У 2013 році виконуються аналогічні роботи на млиновому тракті №5. Також в поточному році з метою підвищення ефективності роботи пилогазоочисних установок розробляється  проект, що передбачає заміну апаратів мокрої газоочистки на сухі в корпусі крупного дробління дробильно-збагачувальної фабрики.

По охороні повітряного басейну проводяться роботи по закріпленню сухих відпрацьованих пляжів шламосховища хімічним (розчинами природного бішофіту та хлориду кальцію, застосування яких дозволяє проводити роботи навіть при сильних морозах), біологічним (посадкою рослинності – посівами озимого жита та ярової пшениці) та фізико-механічним (закріплення щебенем, скельним грунтом) методами. Комбінат щорічно здійснює роботи по інтенсивній поливці забоїв після вибухів та в бездощовий період в кар’єрі Дніпровського рудоуправління. Зволожуються як залізна руда, що подається на переробку на дробильно-збагачувальну фабрику, так  і розкривні породи, що складуються на зовнішніх відвалах комбінату. Завдяки виконанню цього заходу забезпечується відповідна якість атмосферного повітря в робочій зоні при завантаженні залізної руди та розкривних порід в залізничний та автомобільний транспорт, при розвантаженні руди в приймальний бункер корпусу крупного дробління (ККД) та при складуванні розкривних порід на західному та східному відвалах Дніпровського рудоуправління.

ГЗК постійно зменшує використання тротилвміщуючих вибухових речовин для проведення вибухових робіт в кар’єрі. Так,  за результатами роботи в І-му півріччі 2013 року використання тротилвміщуючих речовин склало – 0,23% а вибухових речовин, що не вміщують тротил, – 99,78%. Це дуже вагомі показники серед підприємств галузі по країні.

ВАТ «Полтавський ГЗК» 08.06.07 в системі сертифікації УКРСЕПРО отримав сертифікат № UA 2.039.02398-07 про відповідність системи екологічного керування вимогам ДСТУ ІSO 14001:2006. Щорічно на комбінаті проводиться технічний нагляд. У 2012 році проведена повторна сертифікація системи екологічного керування. За результатами сертифікації комбінату виданий сертифікат №4 UA 2.039.06956-12 на відповідність системи керування вимогам ДСТУ-ISO 14001:2006.

З метою формування екологічного сумління й чіткого розуміння наслідків техногенного впливу виробництва на довкілля й участі кожного працівника підприємств у попередженні негативного впливу на навколишнє середовище постійно проводиться навчання працівників щодо виконання санітарних і екологічних вимог на робочих місцях, спеціалісти-екологи беруть участь в екологічних семінарах і конференціях, підвищуючи свою кваліфікацію. Завдання кожного підприємства – зберегти природний баланс навколишнього середовища й здоров’я працівників і населення.