Про усиновлення

13.06.2018, 08:33

1. Що таке усиновлення ? 

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах рідної доньки чи сина, яке здійснюється на підставі рішення суду для забезпечення нормального сімейного життя й виховання дітям, які з різних причин залишилися без батьківського піклування.

Законодавство не встановлює обмежень щодо усиновлення дитини за ознаками раси, національності, релігії.

Усиновлення – це юридичний акт, унаслідок якого між усиновлювачем і його родичами з одного та усиновленим – з другого боку, виникають такі самі права та обов'язки, як і між батьками та дітьми. Відносини між дитиною та усиновлювачем встановлюються не на певний час, як, наприклад, при встановленні опіки (піклування) над дітьми, а назавжди.

 

2. Хто може бути усиновленим ?

Усиновленою може бути дитина (особа до 18 років).

Брати й сестри не можуть бути роз'єднані при усиновленні. В окремих  випадках,  за  умови,  що вичерпані усі можливості влаштування братів і сестер на виховання в  одну  сім'ю,  орган опіки та піклування за місцем перебування дитини на  місцевому  обліку, може надати згоду на роз'єднання братів і сестер при усиновленні в разі:

- коли один з братів, сестер страждає на тяжке захворювання, що вимагає спеціального догляду за дитиною;

- усиновлення дитини,  яка  виховується  в  дитячому або іншому закладі,  у той час,  як її  брати,  сестри  проживають  в  сім'ях громадян України;

- наявності інших обставин, що унеможливлюють влаштування дітей на виховання в одну сім'ю.

Роз'єднання братів і сестер у зв'язку з відмовою кандидатів в усиновлювачі від усиновлення будь-кого з них не допускається.

 

3. Хто може бути усиновлювачем ?

Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років.

Усиновлювачем може бути одинока особа, один з подружжя або подружжя. На усиновлення дитини одним з подружжя необхідна письмова згода другого з подружжя, засвідчена  нотаріально.

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

 

4. Хто не може бути усиновлювачем дитини ?

1. Особи, які:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4 були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

11) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

12) є особами без громадянства;

13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.

2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

 

5. Чи потрібна згода батьків на усиновлення дитини?

Так, необхідна вільна згода батьків дитини, посвідчена нотаріально. Згода не може надаватися за плату. Згода надається після досягнення дитиною двомісячного віку. Батько або мати можуть відкликати свою згоду на усиновлення до набрання чинності рішення суду про всиновлення.

 

6. Коли не потрібна згода батьків на усиновлення дитини?

У тому випадку, якщо батьки  дитини

1) невідомі;

2) визнані безвісно відсутніми;

3) визнані недієздатними;

4) позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється;

5) протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім'ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

 

Усиновлення дитини може бути проведено без згоди повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.

 

7. Чи потрібна згода дитини на усиновлення?

Згода дитини на усиновлення необхідна, якщо вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров'я.

Усиновлення проводиться без згоди дитини,  якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення. Згода дитини також не потрібна, якщо вона проживає у сім'ї усиновлювачів та вважає їх своїми рідними батьками. 

 

8. Що таке таємниця  усиновлення ? 

Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка була ним усиновлена, та вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про це як до, так і після досягнення дитиною повноліття.

Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам.

Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом (ст. 168 Кримінального кодексу України). 

 

9. Які права має усиновлювач ?

- бути записаним батьком / матір'ю дитини у свідоцтві про народження дитини;

- змінити ім'я, прізвище та по батькові дитини;

може (але не обов'язково) змінити відомості про місце народження та дату народження дитини (дата народження змінюється не більше як на 6-ть місяців).   

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами) - при усиновленні дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, призначається державна допомога на кожну дитину в розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

 

Відповідно до Закону України «Про відпустки» - особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

 

10. Які правові наслідки  усиновлення ?

З моменту здійснення усиновлення  припиняються особисті та майнові права й обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням.

З моменту усиновлення виникають взаємні особисті та майнові права й обов'язки між  особою, яка усиновлена (а в майбутньому між її дітьми й онуками) та усиновлювачем і його родичами за походженням.

Усиновлення надає усиновлювачеві права й накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитину.

Усиновлення надає особі, яку усиновлено,  права й накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача в такому ж обсязі, який має  дитина щодо своїх батьків.

Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати (крім аліментів), які мала до усиновлення.

 

11. Хто здійснює контроль за дотриманням прав усиновленої дитини ?

Нагляд  за  умовами  проживання  й виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років. Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та  виховання, а в подальшому - один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення, за результатами перевірки складається звіт.

 

12. Чи може усиновлення бути відмінено ?

Усиновлення може бути судом

Визнано недійсним (якщо усиновлення було проведено без дотримання передбаченим законом вимог)

або скасоване (якщо буде доведено, що усиновлення суперечить інтересам дитини або дитина страждає на тяжку хворобу, про яку усиновлювач не знав і не міг знати)