Оголошення

19.08.2019, 11:02

Оголошення


На підставі рішень виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 23.07.2019 № 235 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника КНП «Стоматполіклініка м. Горішні Плавні» та від 16.08.2019 № 261 «Про створення конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення посади керівника КНП «Стоматполіклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади:

Керівника комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – Підприємство).

Скорочене найменування Підприємства:
 КНП «Стоматполіклініка м. Горішні Плавні»

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства:

вулиця Миру, 10-Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область

Основні напрями діяльності Підприємства: надання вторинної (спеціалізованої) медичної стоматологічної допомоги.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, з яким можна ознайомитись (Додаток 1).

Статут Підприємства (Додаток 1)


Структура Підприємства (Додаток 2)


Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Підприємства на 2019 рік: 8 780 тис. грн, у тому числі: загальний фонд –    
 4 500,00 тис. грн, спеціальний фонд – 1 592 тис. грн, кошти НСЗУ – 2 688 тис. грн.

Дата приймання документів для участі у конкурсі: з 21.08.2019 по 19.09.2019 включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: каб. 210 (відділ економічного аналізу та контролю), вул. Миру, 24 (будівля виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області), м. Горішні Плавні, Полтавська область 

Номери телефонів та адреси електронної пошти для довідок:

(097) 794 39 08; (05348) 4 44 91; econom7@hp-rada.gov.uauozkoms@ukr.net 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 3;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 4;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 5;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 6;

12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.


Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань:

 • «Управління та адміністрування» або:  
 • «Публічне управління та адміністрування»;
 • «Право» або «Соціальні та поведінкові науки»; 
 • «Гуманітарні науки»; 
 • «Охорона здоров’я» та спеціалізацією; 
 • «Організація і управління охороною здоров’я»; 
 • Стаж роботи на керівних посадах – не менше 3 років.
 • Громадянство України.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Достатній рівень знань законодавства визначених умовами конкурсного відбору,що розміщенінаофіційному веб-сайті міської ради з цим оголошенням.
 • Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки на вказаний період.
 • Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
 • Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

-план реформування Підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду. За бажанням учасник конкурсу може представити презентацію своєї пропозиції.


Умови оплати праці керівника Підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах фонду  оплати праці  Підприємства відповідно до отриманих доходів. 

Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці. 

Дата проведення конкурсу: 20.09.2019

Місце проведення конкурсу: мала зала виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області


За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

-неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6