Інформація

27.04.2020, 09:27

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

документа державного планування (ДДП)

«Схема санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади»


1. Замовник СЕО та виконавець.

Замовником Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади є департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області: 39800 Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул.Миру, 24; тел.(05348)4-44-68; e-mail:jkg_plavni@ukr.net 

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади розробляється на підставі рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 23.07.2019 №239 «Про призначення замовником із розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади департамент ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради». 

Склад та зміст схеми санітарного очищення визначається ДБН Б.2.2- 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту». 

Метою схеми санітарного очищення є впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та   здоров’я населення. 

Схема санітарного очищення матиме зв'язок з «Генеральним планом м. Горішні Плавні» та «Стратегією розвитку міста Горішні Плавні до 2028 року». 

3. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів Схеми санітарного очищення буде здійснюватися згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

4. Ймовірні наслідки. 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

в ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття; кліматичні фактори; безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я. Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними. Схема санітарного очищення передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення; 

б) для територій з природоохоронним статусом: 

Під час проведення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми санітарного очищення на території рекреаційних зон та території та об'єкти природно-заповідного фонду; 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

Відсутні. 

5. Виправдані альтернативи.

Для досягнення мети Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань: 

- впровадження системи поводження з відходами яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливого використання вторинної сировини в складі відходів; 

- організація системи прибирання території міста яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля; 

- здійснення контролю за дотриманням нормативних вимог щодо санітарного очищення території; 

- залучення громадськості до свідомого поводження з побутовими відходами через інформування та освіту населення. Найсприятливішим варіантом буде розроблення та затвердження Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади. 

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування. 

Альтернатива 2: «Передбачення у Схемі санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади інфраструктури поводження з відходами без диференціації такої інфраструктури за видами відходів». 

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. 

Для проведення стратегічної екологічної оцінки, зокрема, буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін Схеми санітарного очищення з точки зору екологічної ситуації; забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці; визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру; проведення оцінки впливу Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади на складові довкілля та на стан здоров’я населення; моніторинг фактичного впливу впровадження Схеми на довкілля. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. 

Організація Схеми санітарного очищення повинна розроблятися з урахуванням кліматичної зони, сезонів року, епідеміологічної обстановки та відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування». 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Схеми санітарного очищення населених пунктів Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади» подаються до департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області: 39800 Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул.Миру, 24; тел.(05348)4-44-68; e-mail:jkg_plavni@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій – до 15 травня 2020 року.